نحوه استفاده از ویژگی های اتوماسیون اداری مانند ارسال فکس، پیامک و …

نحوه استفاده از ویژگی های اتوماسیون اداری مانند ارسال فکس، پیامک و …

تیم ما برای راحتی و بهینه کردن فرایند ها سرویسی با نام Operation تعبیه کرده وظیفه ای که این سریس بر عهده دارد ارسال پیامک فکس و… میباشد.

برای استفاده از این ویژگی ها ابتدا باید بررسی کنید این سرویس نصب و در حال انجام کار باشد به تصویر زیر توجه فرمایید

بعد از اطمینان از فعال بودن این سرویس .به جداول مربوط به ارسال فکس . و پیامک میپردازیم

سیستم عملکرد این بخش به این صورت میباشد که سرویس operation به سراغ جداول مربوط به fax و sms میورد و با توجه به اطلاعات پایه اقدام به ارسال می نماید.

جداول کلی به این صورت می باشد

Office.FaxServer جهت مشخصات فکس این جدول توسط سامانه پر خواهد شد و ما فقط به معرفی آن خواهیم پرداخت

Ofiice.FaxSendBuffer جهت ارسال فکس پیام های شما در این جدول قرار خواهند گرفت سرویس ما به سراغ پیام ها رفته و آنها را از صف خارج میکند و ارسال میکند

Office.smsProvider جهت مشخصات اولیه پیامک  این جدول توسط سامانه پر خواهد شد و ما فقط به معرفی آن خواهیم پرداخت

Office.SmsLine جهت اطلاعات پایه پیامک  این جدول توسط سامانه پر خواهد شد و ما فقط به معرفی آن خواهیم پرداخت

Office.smsSendBuffer جهت ارسال پیامک پیام های شما در این جدول قرار خواهند گرفت سرویس ما به سراغ پیام ها رفته و آنها را از صف خارج میکند و ارسال میکند.