دریافت مشخصات کامل نامه از شماره نامه

دریافت مشخصات فایل نامه برحسب شماره نامه

هر نامه مشخصاتی دارد که برای دسترسی به این مشخصات از این متد استفاده میشود .این متد با توجه به اطلاعاتی که می گیرد اطلاعات مربوط به همان نامه را بر میگرداند

جهت دریافت مشخصات نامه از سرویس فراگستر متد GetLetter را فراخوانی می کنیم.


var letter =customerServiceClient.GetLetter(ticket, employeePositionCode, letterFilterModel, LetterResultModel);

ورودی ها
نام نوع شرح
۱ ticket String مجوز ورود کاربر
۲ employeePositionCode String شناسه پست پیش فرض کاربر جاری
۳ LetterFilterModel LetterFilterModel مدل شامل مشخصات درخواستی جهت پیدا کردن نامه مورد نظر
۴ LetterResultModel LetterResultModel مدل شامل اطلاعات اضافی مورد نیاز مربوط به نامه
خروجی
نوع شرح
LetterDetailModel مدل شامل اطلاعات نامه