دریافت لیست نامه های ثبت شده با توجه به تاریخ

دریافت لیست نامه های ثبت شده با توجه به تاریخ

برای دریافت لیستی از نامه ها با توجه به تاریخ ممکن است در یک بازه زمانی تعدادی نامه را بخواهیم داشته باشیم که این متد با توجه به تاریخ، نامه ها را در قالب لیست تحویل میدهد.


var letterList =customerServiceClient.GetLetterList(ticket, employeePositionCode, letterFilterModel);

 

ورودی ها
نام نوع شرح
۱ ticket String مجوز ورود کاربر
۲ employeePositionCode String شناسه پست پیش فرض کاربر جاری
۳ letterFilterModel letterFilterModel مدل شامل مشخصات درخواستی جهت پیدا کردن نامه  های مورد نظر
pageIndex int جهت مشخص کردن شماره صفحه جاری
pageSize int جهت مشخص کردن تعداد رکرود در صفحه

 

خروجی
نوع شرح
LetterDetailModel[] مدل شامل اطلاعات نامه ها