تعریف مدل ها (References)

تعریف مدل‌ها (references)

جداول زیر به عمکلرد مدل هایی که در خروجی و ورودی هر متد تعبیه شده میپردازد.با توجه به جداول زیر میتوانید دسترسی ساده تری به عناصر استفاده شده در مدل ها پیدا میکنید

CredentialModel
نامتوضیحاتنوع
UserNameنام کاربریString
PassWordرمز عبورString
letterFilterModel
نامتوضیحاتنوع
LetterNumberشماره نامه داخلیString
InternalLetterNumberشماره نامه واردهString
DateFromاز تاریخDateTime
DateToتا تاریخDateTime
LetterResultModel
نامتوضیحاتنوع
LoadLetterBodyFileدریافت فایلهای بدنه نامهBoolean
LoadLetterAttachmentFileدریافت فایلهای پیوست نامهBoolean
LetterDetailModel
نامتوضیحاتنوع
Attachmentsمجموعه ای از پیوست هاLetterAttachmentModel[]
Bodiesمجموعه ای از بدنه نامه هاLetterBodyModel[]
FirstReceiverمجموعه ای از گیرندگان نامهLetterReceiverModel[]
Letterاطلاعات نامهLetterModel
LetterAttachmentCountتعداد فایل های پیوست شدهint
LetterRelationCountتعداد نامه های مرتبطint
SyncAttachmentsبه روز رسانی یا ذخیره پیوست هاBoolean
SyncBodiesبه روز رسانی یا ذخیره بدنه هاBoolean
SyncFirstReceiverبه روز رسانی یا ذخیره گیرندگانBoolean
SyncRelationsبه روز رسانی یا ذخیره نامه های مرتبطBoolean
Relationsمجموعه ای از نامه های مرتبطLetterRelationModel1[]
LetterModel
نامتوضیحاتنوع
LetterIdمجموعه ای از پیوست هاLetterAttachmentModel[]
LetterPhysicalTypeIdمجموعه ای از بدنه نامه هاLetterBodyModel[]
LetterFolderIdمجموعه ای از گیرندگان نامهLetterReceiverModel[]
EmployeePositionIdSenderاطلاعات نامهLetterModel
SecretariatIdSenderتعداد فایل های پیوست شدهint
ContactPositionIdSenderتعداد نامه های مرتبطint
ContactNameSenderبه روز رسانی یا ذخیره پیوست هاBoolean
OrganizationIdSenderبه روز رسانی یا ذخیره بدنه هاBoolean
OrganizationNameSenderبه روز رسانی یا ذخیره گیرندگانBoolean
EmployeePositionSignatureIdبه روز رسانی یا ذخیره نامه های مرتبطBoolean
EmployeePositionSignatureId2مجموعه ای از نامه های مرتبطLetterRelationModel1[]
EmployeePositionNumberingNameنام پست /شخص امضا کننده string
SecretariatToSecretariatFormatIdشناسه فرمت اندیکاتور/دبیرخانه long?
ConfidentialTypeId۱ عادی
۲ محرمانه
۳ خیلی محرمانه
۴ سری
۵ خیلی سری
۶ فوق سری
int?
LetterDateتاریخ نامه DateTime
LetterNumberشماره نامه string
Subjectموضوعstring
ExternalLetterDateتاریخ نامه وارده DateTime?
Descriptionشرح string
DeliveryFromتحویل از string
DeliveryToتحویل به string
DeliveryDateTimeتاریخ تحویل DateTime?
DeliveryDescriptionشرح تحویل string
IsUrgentفوریbool
IsExpiredمنقضی bool
LetterTemplateIdشناسه قالب نامه long?
LetterDeliveryTypeId۱ سیستم پیام
۲ فکس
۳ پست چی
۴ سیستمی
۵ فایل
۶ پست الکترونیک
۷ دستی
۸ پیک
۹ تلگرام
۱۰ ارباب رجوع
۱۱ یادداشت
۱۲ تحویل حضوری
int?
ReplyToCreatorپاسخ به ایجاد کننده bool
LetterDraftTypeKind۰ نامشخص
۱ ویرایشگر فایل
۲ ویرایشگر وب
۳ مایکروسافت ورد
۴ قلم نوری
۵ فرم
LetterDraftTypeKinds
WebLetterTemplateIdشناسه قالب نامه در خصوص نامه های وب byte?
WebTemplatePageIdشناسه کاغذ نامه وب long?
EmployeePositionIdCreatorشناسه پست سازمانی ایجاد کننده long
EmployeePositionCreatorNameنام پست سازمانی ایجاد کننده string
EmployeePositionCancelNameنام پست سازمانی ابطال کننده string
EmployeePositionSignerNameنام امضا کننده string
EmployeePositionSignerName2نام امضا کننده۲ string
ExternalLetterNumberشماره نامه وارده string
CreateDateتاریخ ایجاد DateTime
LastModifiedDateتاریخ تغییر DateTime?
SecretariatIdشناسه دبیرخانه long?
SecretariatFormatIdشناسه فرمت اندیکاتور long?
FirstReceiverListنام های گیرندگان اصلی نامه string
ResponseTextمتن پاسخ string
IsCancelledباطل شده bool
LetterNumberDateتاریخ شماره شدن DateTime?
CreatedByCentralایجاد شده توسط دبیرخانه bool
IsLockقفل شده توسط امضا ۱ bool
HasAttachmentدارای پیوست bool
LetterBodyCountتعداد بدنه نامه int
LetterBodyVirtualPageCountتعداد صفحات بدنه نامه مجازی int?
InOutTypeKind۰ نامشخص InOutType.None
۱ صادره InOutType.External
۲ داخلی InOutType.Indoor
۳ وارده InOutType.Internal
LetterInOutTypeKinds
CancelDateتاریخ ابطالDateTime?
EmployeePositionIdCancelشناسه پست سازمانی ابطال کنندهlong?
LetterSenderCodeکد فرستنده نامهstring
IsEditableقابل ویرایشbool
IsTwoSignدارای قابلیت دو امضاbool
IsLock2قفل شده توسط امضای ۲bool
IsDeletedحذف شدهbool
SecretariatToSecretariatFormatNameنام فرمت اندیکاتور/دبیرخانهstring
LetterFolderNameنام پوشهstring
EmployeeIdCreatorشناسه شخص ایجاد کنندهlong
Faxفکسbool
OrganizationIdCreatorشناسه سازمان ایجاد کنندهlong
OrganizationNameCreatorنام سازمان ایجاد کنندهstring
Languageزبانstring
ShowDraftOnCentralمشاهده پیشنویس در دبیرخانهbool